Geopark


Geopark Barrandien

Dne 9. 7. 2018 podepsali statutární zástupci Ekologického centra Orlov, o. p. s. Jan Ruml a Agentury Koniklec, o. p. s. Miroslav Lupač memorandum o spolupráci na činnosti Geoparku Barrandien. Kandidatura Geoparku Barrandien na národní geopark byla na jaře 2018 schválena Radou národních geoparků.

K zahájení projektu bylo Ekologickým centrem Orlov vydáno následující prohlášení:

"Geopark Barrandien navazuje na snahy organizací Agentury Koniklec, o.p.s. a Společnosti Národního muzea, z.s., které připravovaly projekt Geoparku Joachima Barranda. Geopark Barrandien - organizační složka Ekologického centra Orlov o.p.s. - představila Geopark Barrandien jako území, které zahrnuje celou oblast Barrandienu. Součástí je i část území Hlavního města Prahy a Českého krasu, které tvořilo oblast zamýšleného Geoparku Joachima Barranda. Ekologické centrum Orlov o.p.s. si váží snahy obou subjektů o přípravu geoparku Joachma Baranda a prohlašuje, že v případě zájmu naváže spolupráci s oběma subjekty nebo po vzájemné dohodě využije jejich zkušeností z přípravné fáze. Ekologické centrum Orlov o.p.s. je připraveno uzavřít dohodu o spolupráci s Agenturou Koniklec o.p.s. nebo se Společností Národního muzea, z.s. na aktivitách Geoparku Barrandien."

Historie


25. 10. 2016 podepsali statutární zástupce Agentury Koniklec, o. p. s. Miroslav Lupač a statutární zástupkyně Společnosti Národního muzea Magdalena Pokorná „Memorandum o spolupráci při vyhlášení a rozvoji Geoparku Joachima Barranda“. Strany memoranda se na doporučení vědecké rady geoparku dohodly, že se Společnost Národního muzea stává nositelkou záměru vyhlášení národního geoparku. Dále se obě organizace dohodly, že společně založí samostatnou neziskovou právnickou osobu, jejímž posláním bude provoz a rozvoj geoparku.

Geopark Joachima Barranda je navrhován v území od jihozápadního okraje Prahy (vč. jižních a jihozápadních částí zastavěného území) až za Beroun ke Zdicím. Zde se již nachází Chráněná krajinná oblast Český kras a několik přírodních parků. Najdeme zde řadu světově významných geologických a paleontologických lokalit. Celkem asi 70 lokalit má mezinárodní význam. Jejich objevování a otevírání začalo pracemi Joachima Barranda a dodnes objevujeme další zajímavosti a nové nálezy v celém území pojmenovaném po tomto objeviteli Barrandienem.

Společnost Národního muzea předložila návrh nominace GP JB na národní geopark Radě národních geoparků na jednání 24. 5. 2017. Návrh byl radou diskutován a nakonec zamítnut s poukazem na absenci silného nositele projektu. Protože podle pravidel pro vyhlašování národních geoparků již uplynula předepsaná časová lhůta a s ohledem na diskusi předkladatele s RNG bylo nakonec přijato toto usnesení: Rada národních geoparků bere na vědomí, že původní kandidatura Geoparku Joachima Barranda (s původním jménem a původním logem) je ukončena a doporučuje současně zainteresovaným osobám předložit v budoucnu kandidaturu novou.

V důsledku tohoto nepříznivého vývoje ukončily Agentura Koniklec a Společnost Národního muzea dohodou platnost společného memoranda.

Na podzimním zasedání RNG 2017 v Příbrami byl prezentován nový projekt zaměřený na větší území, prakticky na celý Barrandien včetně Jinecka a Skryjí. Záměr by se tak vracel k ambiciózní variantě z roku 2007.

Informace o Geoparku Joachima Barranda zde ponecháváme jako dokumentaci historie jeho příprav.

Proč právě Geopark Joachima Barranda?

Geopark má jméno spojené s územím, ve kterém se nachází. Barrandien je mnohem větší geologická oblast. V okolí Prahy a zejména směrem k Berounu a dále na západ pracoval a zkoumal geologické jevy právě francouzský inženýr Joachim Barrande. Proto je Geopark pojmenován po autorovi prvních zásadních paleontologických nálezů.

Kdo stojí za návrhem přípravy vyhlášení Geoparku Joachima Barranda?

Myšlenku vyhlášení geoparku formulovala skupina geologů, paleontologů, přírodovědců a příznivců Českého krasu a Barrandienu již na počátku milénia. Nositelkou praktických činností k vyhlášení geoparku se stala Agentura Koniklec, o. p. s. (AK) – obecně prospěšná společnost založená již v roce 1992. AK připravila rozvojové projekty geoparku a dlouhodobě podniká kroky k propagaci geoparku a jeho území. Myšlenka Geoparku J. Barranda má podporu Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje.

Významnou pomoc při rozvoji činnosti v uplynulých letech poskytlo Národní muzeum, Muzeum Českého krasu, Správa CHKO Český kras a jednotliví geologové, speleologové, těžební organizace, starostové i místní odborníci.

V lednu 2011 proběhlo v obci Srbsko zásadní jednání Rady národních geoparků, kde byli zástupci přípravné skupiny vyzváni k podání nominační listiny. V roce 2012 byl geopark oficiálně vyhlášen kandidátským geoparkem a začala běžet 5letá lhůta pro návrh na vyhlášení národního geoparku. 25. 10. 2016 převzala na základě širokého konsensu a společného memoranda odpovědnost za přípravu vyhlášení národního geoparku od Agentury Koniklec Společnost národního muzea. Obě organizace se dohodly na další úzké spolupráci při rozvoji geoparku a na společném založení samostatné právnické osoby odpovídající za činnost Geoparku Joachima Barranda v budoucnosti.

Co je přínosem vytvoření Geoparku Joachima Barranda?

Přínosem geoparku je podpora geoturistiky, podpora vzniku pracovních a podnikatelských příležitostí pro služby nově poskytované návštěvníkům v území, zvýšení mezinárodní prestiže a popularity regionu a jeho geoturistických nabídek. Geopark může přinést nové příjmy a rozvoj turistiky v regionu i v období krize. Propagace geologického dědictví a s ní spojené turistické a vědomostní struktury je jedním ze základních cílů rozvoje Geoparku Joachima Barranda.

Co navržené území nabízí a jak s tím Geopark souvisí?

Území navrženého Geoparku Joachima Barranda nabízí nejen stávajících 70 geologických lokalit, ale i muzea, geologické expozice pod širým nebem, veřejně přístupné jeskyně, důlní skanzeny, geoexpozice a řadu zajímavostí kulturně-geologické povahy. Geopark Joachima Barranda by měl aktivity v celém území zkoordinovat a myšlenkově propojit tak, aby z nich místní obyvatelé i turisté a zahraniční návštěvníci nejvíce získali.

Co jsou geoparky?

V národním, evropském i světovém měřítku je geoparkem myšleno území, kde se soustřeďují geologické lokality a další zajímavosti, například historické a kulturní povahy, které jsou spojeny s geologickou výjimečností území.

Co je cílem Geoparku?

Hlavním cílem geoparku je propagace geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace, stejně jako jednotná propagace, rozvoj specificky orientované geoturistiky a celkově udržitelný rozvoj v území.

Co Geopark určitě není?

Geopark rozhodně není území, kde je uplatňována další zvláštní ochrana nad rámec stávající ochrany přírody. Geopark má naopak získat pozornost turistů i obyvatel pro svou atraktivitu, kulturní a historické dědictví, ale především pro zajímavou geologickou minulost.

Odkazy

Global Geoparks Network Global Geoparks Network

European Geoparks Network European Geoparks Network

Národní geoparky Národní geoparky

Mapa Geoparku Joachima Barranda

Území navrhovaného geoparku spadá do Středočeského kraje a na území hlavního města Prahy. Náleží sem okresy Hl. m. Praha, Praha-Západ a Beroun. Vstupní brány do geoparku: Praha – Smíchov, Praha – Radotín, Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Beroun, Zdice, Nižbor. Výměra území je 473 kilometrů čtverečních, obvod hranice je 124 km. S Geoparkem je spojeno celkem 67 klíčových lokalit. 58 lokalit se nachází uvnitř území a 9 lokalit mimo jeho hranice. Tyto lokality nejsou přímo součástí geoparku, ale mají přímý vztah z geologického hlediska. Pro tuto část Barrandienu jsou natolik významné, že jsou ke geoparku věcně přiřazeny jako lokality "asociované". Klíčové lokality geoparku jsou navrženy tak, aby zastupovaly všechna významná geologická období území od ordoviku až po svrchní křídu. Kliknutím na příslušnou lokalitu v mapě se zobrazí tabulka s detaily


Přehled klíčových lokalit Geoparku Joachima Barranda


Celková přehledová mapa území Geoparku Joachima Barranda v měřítku 1:60 000 ke stažení zde.


Orientační mapa katastrů

Předběžná orientační mapa katastrů obcí zahrnutých podle návrhu do území GPJB

Barevně jsou odlišeny podoblasti:

 • Světle modrá: lokality pražského Barrandienu na levém břehu Vltavy
 • Fialová: pravý břeh Vltavy v Praze (Modřany, Braník, Podolí)
 • Oranžová: levý břeh Berounky, centrální část navrhovaného území
 • Světle zelená: pravý břeh Berounky
 • Žlutá: Beroun, Koněprusy, Zdice
 • Tmavě zelená: severozápadní část přiléhající ke Křivoklátsku

Dokumenty

 • Barevná skládačka Vítejte v Geoparku Joachima Barranda - PDF (300 kb)
 • Prezentace pro Národní radu geoparků ke kandidatuře GPJB, (verze 13.6.2012) v PDF
 • Informační list o záměru vyhlášení GPJB (v. 14.12.2011) v PDF
 • Krátká anotace o záměru vyhlášení GPJB v DOC
 • Prezentace o záměru vyhlášení GPJB (v. 12.11.2011) v PPT
 • Barevná skládačka o zaměru k vyhlášení geoparku (v. 13.6.2012) v PDF