V červnu 2012 byla Radou národních geoparků ČR schválena kandidatura Geoparku Joachima Barranda na Národní geopark. V souvislosti s rozvíjejícím se Geoparkem Joachima Barranda vytváříme tým místních patriotů, kteří chtějí ukázat návštěvníkům – turistům v Geoparku také méně známá místa tohoto krásného kousku naší země.

Hledáme odpovědné místní průvodce. Pojďte s námi poznávat Geopark a pomozte ho poznat i ostatním.

Co místní průvodce dělá?

Doprovází vybrané skupiny osob nebo jednotlivce a poskytuje jim výklad o kulturním a přírodním dědictví daného místa nebo většího území uvnitř Geoparku. Výklad pak obsahuje zejména informace o přírodním prostředí, kultuře, historických souvislostech a podobně.


Co k tomu potřebuje?

Činnost místních průvodců vykonávají zpravidla místní obyvatelé nebo zájemci z regionu s dobrou znalostí území geoparku nebo jeho části. Stát se místním průvodcem v geoparku nevyžaduje zvláštní předpoklady. Potřebná je pouze schopnost prezentovat a pracovat s lidmi, nezbytná dávka odvahy, zdravý místní patriotismus a odhodlání a zájem, nadšení pro věc. Práce místního průvodce geoparku není limitována věkem. Místním průvodcem může být jak nadšený student, tak i aktivní senior. Zájemce o činnost místního průvodce v Geoparku Joachima Barranda musí splnit dále uvedené vstupní podmínky kvalifikace pro tuto činnost.

Co může a nemůže průvodce očekávat?

Pro místní průvodce máme připravenu metodickou podporu v podobě informačních materiálů, přednášek, tréninkových vycházek a podobně. Místní průvodci budou informováni o příležitostech a akcích, kde budou moci své dovednosti uplatnit a vedení geoparku propaguje jejich činnost, ale: Důležité upozornění: Organizátoři nezaručují průvodcům „odbyt“ jejich služeb!

Vlastní propagace a nabídka záleží pouze na nich. Kromě případného honoráře za praktickou průvodcovskou činnost si místní průvodce prohloubí své znalosti o území a v neposlední řadě získá dobrý pocit, že pomohl propagovat místo, kde žije, o kterém něco ví a jehož je patriotem.


Jaký je postup pro zájemce?

V boxu napravo jsou k dispozici úvodní prezentace ke geologii oblasti Barrandienu a činnosti průvodců, jejichž obsah musí zájemce o činnost místního průvodce znát:

  • Geoparky v ČR
  • Geoturistika
  • Geologie
  • Paleontologie
  • Ochrana přírody a krajiny

Zájemce musí absolvovat vstupní seminář (lze nahradit po dohodě samostudiem). První seminář proběhl 18. 6. 2013, další případné termíny budou vyhlašovány průběžně a zveřejňovány zde a na úvodní stránce www.barrandien.cz v části „aktuality“. Nejbližší seminář: Není vypsán termín

Zájemci, zaregistrujte se prostřednictvím formuláře ve spodní části stránky. Obratem obdržíte potvrzení s aktivačním kódem do části, kde jsou umístěny dva vstupní testy a pokyny k jejich vyplnění. Vyplněné testy jsou uloženy do databáze v elektronické podobě. Organizátoři kurzu testy vyhodnotí do 5 pracovních dnů od vyplnění a vyrozumí zájemce o výsledku.

Další podmínkou je absolvování didaktické geologické vycházky v terénu a paleontologické exkurze terénní či sbírkové. Nejbližší vycházka: sobota 27. 7., Zlatý kůň, odjezd autobusem z Berouna v 10.23, návrat ve 14.28. Nejbližší exkurze: Není vyhlášen termín: Komentované prohlídky paleontologické expozice (vede Mgr. Štěpán Rak) v Muzeu Českého krasu v Berouně (Husovo náměstí), 24. 7. (10.00 a 14.00) a 17. 8. 2013 (10.00).

Termíny vycházek a exkurzí budou vyhlašovány průběžně a zveřejňovány zde a na úvodní stránce www.barrandien.cz v části „aktuality“.

Zaregistrovaní zájemci, kteří úspěšně absolvují testy a zúčastní se předepsaných akcí (budou podepsáni na prezenční listině, kterou lektor předá organizátorům) budou informováni o výsledku e-mailem. v sekci „ke stažení“ je k dispozici kodex místního průvodce. Úspěšní zájemci tento dokument vytisknou, vlastnoručně podepíší a doručí poštou či osobně na adresu organizátorů. v tom okamžiku splní poslední podmínku a bude jim zasláno potvrzení spolu s identifikační kartičkou a „plackou“ Geoparku J.Barranda jako originálním rozpoznávacím znakem pro průvodce.

Prezentace ke stažení

Soubor prezentací z úvodního školení zájemců o činnost místních průvodců Geoparku Joachima Barranda

  • Prezentace Geologie - Irena Jančaříková - PDF (17,5 Mb)
  • Prezentace Geoparky - Mirek Lupač - PDF (0,5 Mb)
  • Prezentace Geoturismus - Michael Pondělíček - PDF (6,5 Mb)
  • Prezentace Ochrana přírody a krajiny (nezazněla) - PDF (1 Mb)
  • Prezentace Paleontologie - Štěpán Rak - PDF (7 Mb)

Kontakty na organizátory

Adresa sídla: Agentura Koniklec, o. s., Chelčického 12, Praha 3

Poštovní adresa: Agentura Koniklec, o. s., poštovní přihrádka 24, 130 11 Praha 3

Kontaktní e-mail: pruvodci@barrandien.cz (používejte přednostně), alternativní e-mail: mirek@koniklec.cz

Kurátor geoparku: Michael Pondělíček (602 268 908)

Ředitel Agentury Koniklec: Mirek Lupač (775 339 333)

(telefonní kontakty využívejte pouze v nejnutnějších případech, kdy nelze použít e-mail.)


Přihlášení do testu průvodce

Registrace do testu průvodce