Ochrana geologických lokalit

Geologické lokality jsou součástí přírody a často se na nich nacházejí mimořádně cenné jevy, které je zapotřebí zvlášť pečlivě chránit před nepřiměřenými zásahy člověka. Část lokalit, které představují tyto stránky a také související mapa, má statut zvláště chráněného území, kde platí ochranné podmínky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplnění. Tyto lokality v mapě poznáte podle symbolu trojúhelníku v kruhu. Při návštěvě těchto lokalit je zapotřebí počínat si obzvlášť ohleduplně a v souladu se zákony. V popisu uvedených chráněných území najdete označení druhu ochrany, který se na příslušnou lokalitu vztahuje. V závorce za názvem lokality najdete za zkratkou ZCHÚ číslo zvláště chráněného území, které odpovídá číslování podle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), ve kterém jsou zapsána všechna chráněná území v České republice. K označení zvláště chráněných území se užívá tabulí se státním znakem České republiky. Na vycházkách po významných geologických lokalitách se s nimi často setkáte.

Významné geologické lokality Barrandienu se nacházejí v pěti typech zvláště chráněných území.

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Chráněné krajinné oblasti jsou plošně rozsáhlá území, kde předmětem ochrany je krajina jako výsledek společného a vyváženého působení přírodních sil a člověka. Jejich dlouhodobým cílem ochrany je udržení charakteristických krajinných rysů daného území a zachování typické biologické rozmanitosti na úrovni krajinných prvků, společenstev i druhů.

Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno především tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená, vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace.

CHKO Český kras (č.ZCHU 22) (lokality : Svatý Jan pod skalou, Hostim, Lomy Amerika, Barrandova jeskyně, Císařská rokle, Budňanská skála, Geopark Všeradice, Koněpruské jeskyně)

CHKO Křivoklátsko (č. ZCHU 24) ( lokality : Týřovická skála, Týřovice, Luh, Krušná hora, Buchava).

Lokality na území národní přírodní rezervace (NPR)

Národní přírodní rezervace (NPR) jsou menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na při­rozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy vý­znamné a jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku.

Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno nevrat­ně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci, změnu vodního re­žimu a terénní úpravy, těžit nerosty (!), vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené, provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzá­cích, jezdit na kolech mimo silnice a tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.

Lokality ležící na tomto území spadají do zákonné ochrany určené kategorie a lze je navštívit jen tehdy, vede-li k nim turistická nebo naučná stezka.

Přírodní rezervace (PR)

Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Na rozdíl od národních pří­rodních rezervací zde není požadována přítomnost zachovalého přiroze­ného reliéfu, takže v této kategorii jsou i některá člověkem dříve pozměněná území, jako např. staré lomy, rybníky, apod.

Zakázáno je ne­vratně poškozovat půdní povrch, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství, či sběru lesních plodů.V přírodních rezervacích není zejména dovoleno měnit dochované přírodní prostředí. To znamená například i zásah do konfigurace terénu, kopání, dolování, lámání kamene, atd.

Národní přírodní památka (NPP)

Přírodní útvar zejména geologický, či geomorfo­logický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných, či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekolo­gickým, vědeckým, či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Jediná základní ochranná podmínka zakazuje změny, či poškozování národní přírodní památky. Za poškození se považují takové zásahy a činnosti, v jejichž důsledku dojde k zániku nebo negativní změně předmětu ochrany, např. ke zničení nebo mechanickému poškození geologického útvaru.

Lokality na území národní přírodní památky (NPP)

Viz „národní přírodní památky“.

Přírodní památka (PP)

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů s regionálním významem. Stejně jako v případě NPP je již ze zákona zakázáno přírodní památku poškozovat, například dobýváním a lámáním kamene.

Kromě podmínek ochrany zvláště chráněných území vyplývajících přímo ze zákona č. 114/1992 Sb., které jsou uvedeny výše, mohou platit pro jednotlivá konkrétní území bližší ochranné podmínky. Tyto podmínky stanoví orgán ochrany přírody, který území vyhlásil, tj. například Krajský úřad, Správa chráněné krajinné oblasti nebo přímo Ministerstvo životního prostředí. Tyto dokumenty jsou dostupné na internetu v Ústředním seznamu ochrany přírody Ústřední seznam ochrany přírody je veřejný registr a každý je oprávněn nahlížet do dokumentace uložené v archivu. Při vyhledávání v tomto seznamu na internetu můžete přímo zadávat číslo ZCHÚ uvedené u příslušné lokality v textové části mapy, nebo v seznamu na těchto stránkách. Vedením ÚSOP je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Nejen zvláště chráněná území si zaslouží ohleduplné zacházení. Také lokality, které nemají statut zvláštní ochrany, které v mapě poznáte podle trojúhelníku bez kroužku jsou cenným zdrojem poznání o geologické minulosti Země. Navíc mějme na paměti, že geologické lokality, skalní výchozy, lomové hrany a stěny, osluněné suťové svahy a další podobná místa bývají domovem vzácných druhů rostlin a živočichů, které zde nacházejí ideální podmínky pro svojí existenci. Na všech geologických lokalitách bez ohledu na stupeň jejich ochrany je tedy nutné chovat se šetrně k přírodě, nezasahovat neohleduplně do terénu a omezit se na sběr vzorků, které není nutné dobývat, či odlamovat.